Thời gian dừng

ut7dH9B
News & Events Quick Tips

Digital signage dwell time: cách tăng thời gian dừng của bảng hiệu kỹ thuật số

Digital signage dwell time là gì? Digital signage dwell time tạm dịch là thời gian dừng, có thể hiểu là khoảng thời gian ai đó tập trung chú ý vào màn hình bảng hiệu kỹ thuật số của bạn. Tùy từng phương tiện...